DE VOLCKAERT SAGA

deel vier hoofdstuk twee

De ontwikkeling van de Volckaert

Nadat een voorbereidingsfase kon in 1997 het project wachtlijstbegeleiding van start gaan.Het uitgangspunt hierbij was een gezamenlijke verantwoording en aanpak van zorgaanbieders van zorg aan ouderen met een verpleegindicatie . De disciplines verpleeghuis, dagbehandeling en dagverzorging werden hierin gebundeld . Zo veel als mogelijk worden mensen die tot een van de groepen behoren adequaat geholpen. De Volckaert ontwikkelde daarvoor een speciaal ambulant team . Het team zorgt voor gevarieerde hulp als de mensen nog thuis zijn en wachten op opname zoals het aanbrengen van een dagstructuur , hulp bij bemiddelen bij vragen over andere thuiszorg en het ondersteunen van de soms al aanwezige mantelzorg.

Sinds enkel jaren is de Volckaert eindverantwoordelijke voor een groep van ongeveer 200 patiënten die in andere verzorgingstehuizen verblijven in de regio. Het betreft hier mensen die eigenlijk in de Volckaert thuishoren vanwege ernstige psychogeriatrische stoornissen maar door capaciteitsproblemen elders worden verpleegd .Zij verblijven daar op de zogenaamde ‘meerzorg afdelingen ‘. De verpleeghuisarts , fysio – en ergotherapeut , maar ook de psycholoog en activiteitsmedewerkers verlenen op die afdelingen ter plaatse assistentie.

De verschillende teams zijn zo goed op elkaar ingespeeld dat het zelden voorkomt dat een dergelijke patiënt nog daadwerkelijk naar het gebouw van de Volckaert moet worden overgeplaatst . Hetgeen een groot gemak betekend voor de mens in kwestie maar ook voor de naaste familieleden.

Commissie psychotherapie

Bij het 20 –jarig bestaan van het oude gebouw werd een- voor Nederland – unieke commissie psychotherapie opgericht. Door die commissie is hard gewerkt met als resultaat dat heden ten dagen de deelnemers aan dit project waaronder de GGZ Midden- Brabant en het verzorgingshuis in Rijen nauwer samenwerken op het veelomvattende gebied van de problematiek op psychisch terrein bij vooral de ouder wordende mens en is er aandacht voor het vaststellen van vroegtijdige diagnostiek op het gebied van de psychotherapie.Door de centrale verwerking van alle aanmeldingen voor onderzoek , behandeling en begeleiding ,is een duidelijker beeld ontstaan van de regionale zorgvraag.

Opleiding

De Volckaert heeft van oudsher grote aandacht besteed aan de opleiding van gekwalificeerd personeel en ook co- assistenten werden in de gelegenheid gesteld hun stageperiode in het verzorgingshuis te doorlopen .Zowel intern als extern werden de opleidingen – in het begin met beperkte financiële middelen – gezien als telkens nieuwe fundamenten leggen aan een adequate en menselijke zorg voor met name de ouder wordende mens .De Volckaert werd een van de eerste instellingen die van Rijkswege toestemming kreeg een opleidingshuis op dit gebied te zijn .

In het vijfde en laatste deel van hoofdstuk 2 doorlopen we nog eens de geschiedenis van het oude gebouw met vooral aandacht aan de mensen die er woonden , leefden en stierven . Ook aandacht voor de activiteiten van vrijwilligers op allerlei gebied. Kortom : De mens en de zorg vanuit het hart.